سدیم سولفیدرات

سولفیدی کردن کانی‌های سرب به منظور بهبود بازیابی فلوتاسیون. به عنوان معرف فلوتاسیون در صنعت مس و همچنین سرب و روی استفاده می شود.