سیکلونها 

سیکلونها هم در شکل و هم در اساس مانند هیدروسیکلون هستند، تنها تفاوت بین آنها در نوع سیال است که در این جا، به جای آب از هوا برای حمل ذرات استفاده می شود.حدود 500 200 دور در دقیقه م یچرخد، ریخته می شود. در اثر حرکت چرخشی صفحه روی ذرات، یک نیروی گریز از مرکز ایجاد م یگردد که در نتیجه، ذرات از روی صفحه خارج شده، با جریان هوا که توسط یک سری پروانهٔ در مسیر بسته به وجود می آید، روبه رو می شوند.

سیکلون سامیکا

ذرات درشت که دارای نیروی گریز از مرکز زیاد هستند از این جریان عبور نموده، با برخورد به
جدار دستگاه، در طول آن پایین می آیند؛ امّا ذرات ریز به علّت کم بودن نیروی گریز از مرکز، با جریان هوا به قسمت خارجی دستگاه حرکت کرده، جدا می شوند. هوا پس از خروج از قسمت داخل توسط پروانه های دوار که به طور منظم ساخته شده اند، مجدداً وارد قسمت مرکزی شده، مسیر خود را از سرمی گیرد. با تنظیم سرعت گردش صفحهٔ دوار و هم چنین تعیین مسیر هوا به وسیلهٔ موانع می توان ابعاد ذراتی را که باید از هم جدا شوند، تعیین نمود. مخارج نگ هداری و مصرف انرژی این نوع کلاسیفایرها معمولاً زیاد است ولی به طور کلی کارآیی این دستگاه ها مطلوب است.

 هیدروسیکلون

بنابر یک اصل قدیمی مهندسی، دستگاه هایی که قسمتهای متحرک کمتری داشته باشند، با صرفه تر و قابل اعتمادتر هستند. سیکلون ها شاید یکی از بهترین مظاهر این اصل باشند. در نیم قرن اخیر استفاده از سیکلون چه در صنعت متالورژی و چه در کانه آرایی روز به روز بیشتر شده است.

سیکلون به طور خلاصه، از یک بدنهٔ مخروطی شکل که در قسمت فوقانی به استوانه ای تبدیل می شود، تشکیل یافته است. بار توأم با آب با فشاری که توسط یک پمپ تأمین م یشود از یک مجرای جانبی، وارد قسمت استوانه ای سیکلون شده، حول استوانهٔ مرکزی می چرخد. ذرات سنگین از انتهای پایینی دستگاه خارج شده، ذرات سبک همراه با آب از استوانهٔ مرکزی و از قسمت بالایی دستگاه خارج می گردد.

از جمله امتیازات سیکلونها بر سایر کلاسیفایرها عبارتند از:
الف - مخارج نصب و راه اندازی اولیهٔ آن شامل لول هکشی و پمپ و موارد مشابه کم است.
ب - فضای زیادی را اشغال نم یکند و به «فونداسیون » و «پی » محکمی نیاز ندارد.
ج -به کار انداختن و متوقف کردن آن بدون
اتلاف وقت امکا نپذیر است، در حالی که کلاسیفایرهای مکانیکی، در موقع به راه انداختن مجدد، باید بار را به تدریج اضافه نمود، در غیر این صورت، ممکن است پاروها یا مارپیچ گیر کرده، ایجاد اشکال نماید.

د -هزینهٔ آن در ضمن کار از کلاسیفایرهای مکانیکی کمتر است.
ه -بهتر از سایر کلاسیفایرها قابل تنظیم است و مواد ریز و درشت و سبک و سنگین را بهتر تقسیم
می کند.

از هیدروسیکلون ها برای جدا کردن دانه های کوچکتر از 250 میکرون استفاده می شود.

کاربرد آن در مدار خرد کننده ها و به جای کلاسیفایرهای مکانیکی،به خصوص وقتی که دانه های آسیا شده ابعادی کمتر از 150 میکرون داشته باشند، با ارزش است. در شناورسازی برای جدا کردن دان ههای کوچکتر از 15 میکرون، به خصوص در شستشوی «کائولین » به کار می روند. به علاوه از سیکلون ها در جدا نمودن گل حفاری از ذرات شن در چاه های نفت و یا برای جدا نمودن ذرات الماس از شن نیز استفاده می کنند.


کاربرد هیدروسیکلون ها:

از هیدروسیکلون ها به منظور اهداف زیر استفاده می شود:

طبقه بندی مواد [ 5 تا 150 میکرون]
کنترل ابعاد در مدار بسته با آسیاها

نرمه گیری [حذف ذرات رسی زیر 15 10 میکرون]
به عنوان کمک فیلتر
شستشوی مواد معدنی مانند زغال سنگ و یا کائولین
کنترل پساب کارخانهها
حذف مواد شیمیایی از کنسانتره های فلوتاسیون یکی از مهمترین کاربردهای هیدروسیکلون در کنترل بار در گردش در مدار آسیاهاست. به عبارتی محصول آسیاهای گلوله ای پس از خروج از آسیا وارد هیدروسیکلون شده و محصول ریزتر از حد لازم از سرریز وارد مدار فلوتاسیون شده ولی مواد دانه درشت از ته ریزهیدروسیکلون مجدداً وارد
آسیا م یشود که به آن بار در گردش گفته می شود.